spinner-avanza

1.- Titularitat del lloc web

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), posem en el vostre coneixement que la pàgina web https://barcelona.avanzagrupo.com/ (d’ara endavant, “lloc web”) és operada per Avanza Spain, SLU, (d’ara endavant, la “societat”), amb CIF B-64405731, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 34703, foli 70, full M-426267, el domicili social del qual es troba al carrer San Norberto 48, 28021 Madrid.

2.- Ús del lloc web

Aquest avís legal (d’ara endavant, “avís legal”) estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que la societat posa a disposició dels seus col·laboradors a través del lloc web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l’ús del lloc web es troben regulats a la política de privacitat.

Així mateix, podreu trobar informació relativa a l’ús de galetes a la política de galetes.

D’aquesta manera, l’accés i ús del lloc web suposen que l’usuari (d’ara endavant, l’“usuari”) accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir per complet aquest avís legal, la política de privacitat, la política de galetes, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret a través del lloc web.

L’accés al lloc web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La societat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, incloent-hi aquest avís legal, per la qual cosa recomanem llegir-lo abans de cada accés i navegació pel lloc web. La societat emplaçarà aquestes condicions en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer.

L’usuari es compromet a no fer servir el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la societat o de tercers, i s’obliga a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts que s’inclouen en aquest d’una forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme de informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l’usuari es compromet a no fer cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o que impedís, de qualsevol manera, la utilització i funcionament normals del lloc.

Com a conseqüència de l’anterior, l’usuari és l’únic responsable davant de la societat i tercers de:

 • Aquelles conseqüències que es puguin derivar d’un ús, amb fins o efectes il·lícits o contraris a aquest document, de qualsevol contingut del lloc web, elaborat per la societat o qualsevol tercer.

 • Les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut d’aquest document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir-ne el gaudi normal per altres usuaris.

En cas que incompleixi aquest avís legal o a la societat sospitem raonablement que l’està incomplint, la societat es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al lloc web i a adoptar qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per aquesta finalitat. Així mateix, la societat es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del lloc web.

3.- Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del lloc web (incloent-hi el dret sui generis sobre la base de dades), el disseny gràfic (look &feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (incloent-hi els codis font), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a la societat o disposa si escau, del dret d’ús i explotació i, en aquest sentit, constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L’ús del lloc web per l’usuari no suposa de cap manera la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de la societat. A aquest efecte, mitjançant aquest avís legal, llevat dels supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de la societat, ja sigui de manera parcial o total.

Queda expressament i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts del lloc web feta amb ànim de lucre o finalitats comercials. Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del lloc web, si no és amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de la societat.

4.- Limitació de responsabilitat

La societat aplica, en compliment de la normativa de protecció de dades personals i la resta de disposicions aplicables, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat.

En aquest sentit, la societat administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafoc de compliment estricte i utilitza contínuament tecnologies actuals per procurar que la confidencialitat i la privacitat de la informació no estiguin compromeses.

L’usuari reconeix i accepta que l’ús del lloc web es fa en tot moment a risc i ventura i sota la seva responsabilitat, per la qual cosa la societat no es fa responsable del mal ús o ús indegut que se’n pugui fer. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’usuari pugui patir per l’ús del lloc web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, a títol enunciatiu però no limitador, la societat no serà responsable de:

 • El contingut dels llocs enllaçats a través dels enllaços inclosos dins del lloc web. Quant a això, són aplicables els termes recollits a l’apartat 5 d’aquest avís legal.

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als equips informàtics de l’usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L’usuari reconeix que l’ús de la xarxa internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements enunciats abans. A aquest efecte, li correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i l’eliminació de programes electrònics nocius.

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que tinguin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació o amb caràcter previ. Quant a això, l’usuari reconeix que l’accés al lloc web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de la societat (a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no correspon a la societat.

 • La utilització que l’usuari pugui fer dels materials d’aquest lloc web, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del lloc web o de tercers.

 • Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a la societat mitjançant via contractual.

En cap cas, la societat serà responsable de:

 • Els errors o retards en l’accés al lloc web per part de l’usuari a l’hora d’introduir les vostres dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es deguin a problemes a les xarxes de telecomunicacions, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la societat.

 • Els errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’usuari.

En tot cas, la societat es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

5.- Enllaços (links)

El lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç (links) que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “llocs enllaçats”). En aquests casos, la societat actua com un prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem que ho comuniqui a la societat a través de dpo.avanza@mobilityado.com. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

L’existència de llocs enllaçats no implica de cap manera que la societat tingui coneixement efectiu, o de cap altre tipus, dels serveis i continguts en cas d’il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels llocs enllaçats. Tampoc no comporta l’existència d’aquests enllaços recomanació, promoció, identificació o conformitat de la societat amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, la societat no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, i l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada cop que hi accedeixi i els utilitzi.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc al lloc web, haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de la societat. L’establiment d’aquest enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la societat i el propietari o titular del lloc o pàgina en què s’estableixi, ni l’acceptació o l’aprovació per part de la societat dels seus continguts o serveis.

L’establiment de qualsevol enllaç des d’una pàgina o lloc aliè a qualsevol de les pàgines del lloc web estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts al lloc web.

 • No s’hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web i els seus serveis.

 • En cap circumstància serà responsable la societat dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a disposició del públic a la pàgina des de la qual s’estableixi un enllaç al lloc web.

 • Qualsevol enllaç es farà a la pàgina principal del lloc web.

En qualsevol cas, la societat es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc on s’hi inclou.

6.- Generalitats

L’ús del lloc web està regit i interpretat d’acord amb la llei espanyola i qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre ell i la societat serà tractat pels jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.

En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest avís legal sigui declarada nul·la, se’n procedirà a la retirada o substitució. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest avís legal.